دعوت به فلسفه (همسویی فیلو _ سوفیا و روان _ شناسی)

دعوت به فلسفه (همسویی فیلو _ سوفیا و روان _ شناسی)

تلاش اصلی این کتاب، معرفی ماهیت و کارکردهای فلسفه در زندگی بشر است نویسنده با تالیف، گردآوری و ترجمه مقالاتی از نویسندگان مشهور فلسفه، درصدد است ضرورت آشتی انسان معاصر با فلسفه را خاطرنشان سازد. شرح و بسط شاخه‌های هستی شناسی، معرفت‌شناختی و ارزش‌شناختی به وضوح نشان می‌دهند که تفکر فلسفی تا چه میزان با ابعاد مختلف زندگی فردی و…

ادامه مطلب