تصویری ندارد
انسان و تکنولوژی
نویسنده: دکتر مهران شمس احمر دسته بندی:
توضیحات:

این کتاب درصدد است از طریق واکاوی مفهوم تکنولوژی، رابطة بین تکنولوژی با علم، رابطة تکنولوژی با هنر، تحلیل مراودات تکنولوژی با حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشت و درمان، زیست محیطی و…، ارزیابی ابعاد مثبت و منفی تکنولوژی، بررسی آیندة تکنولوژی، تأملاتی فلسفی در ذات و ماهیت تکنولوژی، رابطة متقابل بین انسان و تکنولوژی، مبانی نظریه‌پردازهای فلسفی و علمی در حوزة تکنولوژی را در یک بستر تاریخی و از ابعاد مختلف مورد توجه خوانندگان اندیشمند قرار دهد

مطالعة کتاب حاضر، خواننده را سئوال‌مند خواهد کرد و در مسیر جستجوی روش­هایی برای دستیابی به پاسخ‌های صحیح با او همراهی می‌کند. با نگرش به تأثیرات عمیق و آشکار و نهان پدیدة تکنولوژی بر زندگی انسان، معارف بشری، نظامات اجتماعی و مراودات انسان با طبیعت؛ مطالعة این کتاب به علاقه­مندان حوزة فلسفه، جامعه­شناسان، روانشناسان، اساتید دانشگاه، برنامه‌نویسان راهبردی، سیاست‌گذاران حوزة علم و تکنولوژی، مدیران و پژوهشگران شرکت­های دانش‌بنیان، هنرمندان و دانشجویان توصیه می­شود.